Een beller is sneller!
tel: 077-3210201
 
 
 
 
 
Leveringsvoorwaarden Electronica Team vof. Te Venlo
 
1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Electronica Team (hierna te noemen: "Verkoper") zaken van welke aard dan ook aan Kopers aanbiedt, verkoopt en levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Verkoper te worden overeengekomen.
1.3 Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Kopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 
2. Aanbiedingen en Offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes van de Verkoper wordt per aanbieding en offerte afzonderlijk bepaald. De aanbieding of offerte is uitsluitend van kracht gedurende deze periode; zij houden generlei verplichting van de Verkoper in totdat de order van de Koper met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden door de Verkoper is aanvaard.
2.3 Koper kan op mondelinge toezeggingen van de Verkoper nimmer aanspraak maken, tenzij deze door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd.
 
3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment dat Verkoper de order van Koper schriftelijk aan Koper bevestigt, dan wel bij gebreke daarvan de zaken aan Koper levert overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5.
3.2 Verkoper behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor een bestelling van Koper te weigeren dan wel daaraan nadere voorwaarden te stellen.
3.3 Koper heeft in het kader van de wet "koop op afstand? het recht om binnen 7 werkdagen de goederen te retourneren. In dit geval dienen de verpakking en goederen in nieuwe staat te zijn.
 
4. Prijs en Levering
4.1 Alle Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Bij facturering beneden ?50,- worden ? 5,75 kosten doorberekend.
4.2 Alle Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.3 De Verkoper is ten allen tijde gerechtigd zijn prijzen te verhogen ingeval op de datum van levering de kosten van arbeid, materialen en transport zijn gestegen, alsmede ingeval zich een wijziging heeft voorgedaan in de wisselkoersen.
4.4 De overeengekomen leveringstijd begint op het moment dat de Verkoper de aanvaarding van de order van de Koper bevestigt. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim. Overschrijding van een leveringstermijn zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enigerlei andere actie jegens de Verkoper.
4.5 De door Verkoper aan Koper verkochte zaken zullen E.X.W. (af fabriek / magazijn; Incoterms 2000) aan Koper worden geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen.
4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan ťťn zending af te leveren.
4.7 Klachten over onvolledige of onjuiste leveringen dient de Koper binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te melden, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Verkoper.
 
5. Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment dat de zaken aan Koper zijn geleverd.
5.2 Indien levering anders dan E.X.W. (af fabriek/magazijn ; Incoterms 2000) plaatsvindt, dient de Koper de Verkoper en de vervoerder onmiddellijk doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering in kennis te stellen van een (gedeeltelijk) verlies of beschadiging die is ontstaan tijdens of in verband met het vervoer, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Verkoper respectievelijk vervoerder.
 
6. Betaling
6.1 Alle facturen zullen door Koper worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
6.2 Verkoper is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag bij gebreke van betaling op de datum dat het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Indien Koper, na aanmaning daartoe, nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten en kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.3 Koper zal niet gerechtigd zijn de verschuldigde bedragen te verrekenen of de betaling ervan op te schorten, ook niet indien zijn klacht van onvolledige of onjuiste levering in behandeling is genomen of indien de Koper aanspraak heeft op vervanging of herstel uit hoofde van artikel 8.
6.4 Verkoper behoudt zich het recht voor levering van zaken op te schorten indien Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan
 
7. Specificatie der zaken
7.1 De goederen dan wel diensten zullen zo veel mogelijk worden geleverd overeenkomstig de door Verkoper aan Koper verstrekte specificaties. Verkoper behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in het ontwerp dan wel de verpakking der goederen. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of enig nadeel voortvloeiend uit onvolledigheid of onjuistheid van technische gegevens en beschrijvingen dan wel enige mutatie betrekking hebbend op de geleverde zaken.
 
8. Garantie
8.1 Verkoper verleent de Koper garantie op de geleverde zaken indien en voor zover de fabrikant van deze zaken een garantie heeft verleend aan de Verkoper of Koper. Deze garantie zal in het algemeen inhouden: dat ingeval naar het oordeel van de fabrikant de geleverde zaken binnen 6 maanden na levering defecten blijken te vertonen, welke een gevolg zijn van een gebrek in ontwerp, materiaal of wijze van uitvoering zijdens de fabrikant. Deze te zijner keuze ofwel de koopprijs van die zaken zal terugbetalen, ofwel die zaken zal herstellen of vervangen, alles onder de voorwaarde dat de betreffende zaken bediend en onderhouden zijn volgens de daarvoor gestelde aanwijzingen en zij niet door een ander dan de fabrikant zijn veranderd of hersteld.
  • dat de afgesproken garantietermijn niet zal worden verlengd ofwel niet opnieuw zal ingaan in geval van herstel of vervanging.
  • dat ingeval de zaken door de fabrikant zijn vervaardigd naar ontwerp van de Koper, de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt voor fouten in het ontwerp en deze aansprakelijkheid geheel voor rekening van de Koper zal blijven.

8.2 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres onder duidelijke vermelding van de klacht.
8.3 Indien zaken voor reparatie of vervanging worden afgeleverd, zonder dat daar een garantie op van toepassing is, dan wel er geen defect gevonden is, is Verkoper gerechtigd de onderzoekskosten en de kosten voor eventueel verrichte herstelwerkzaamheden aan de Koper in rekening te brengen.
8.4 Elke andere impliciete of expliciete garantie, hetzij wettelijk hetzij contractueel, is uitgesloten. De Verkoper zal met name niet gehouden zijn enige contractuele of wettelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke immateriŽle of materiŽle schade dan ook direct of indirect veroorzaakt door levering of gebruik van de door Verkoper geleverde zaken.
 
9. Aansprakelijkheid van de Verkoper
9.1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Verkoper, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
9.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen.
9.3 Koper controleert of het artikel aan de door hem gestelde productspecificaties, normering en wettelijke eisen voldoet.
9.4 Voor alle geleverde artikelen geldt uitsluitend de fabrieksgarantie die door de producent wordt gehanteerd.
 
10. Opslag
10.1 Indien afname van goederen wordt vertraagd op grond van omstandigheden die aan de Koper toerekenbaar zijn, zal de Verkoper deze zaken voor rekening en risico van de Koper opslaan en de daaraan verbonden kosten in rekening brengen.
 
11. Overmacht
11.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht danwel onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht wordt hier in ieder geval verstaan materiaaltekorten en nalatigheden van toeleveranciers of onderaannemers.
11.2 In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met ten minste de termijn gedurende welke de Verkoper op grond van overmacht niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat zulks Koper het recht zal geven de overeenkomst te beŽindigen of nadere voorwaarden te stellen. Ingeval de Verkoper langer dan drie maanden na het einde van de overeengekomen leveringstermijn door overmacht niet in staat zal zijn de zaken aan de Koper te leveren zal hetzij de Verkoper, hetzij de Koper gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden zonder dat zulks tot enigerlei schadevergoeding aanleiding zou kunnen zijn.
 
12. Intellectuele Eigendomsrechten
12.1 De Verkoper behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom danwel recht op modellen op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en andere gegevens. Koper mag deze zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper niet kopiŽren of op andere wijze gebruiken.
12.2 Koper mag de (handels)merken dan wel type- of identificatienummers of tekens die op de door Verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, niet verwijderen, beschadigen of wijzigen.
 
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle aan Koper geleverde zaken blijven volledig eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, inclusief alle door Verkoper gemaakte kosten, zijn voldaan en door Verkoper ontvangen.
13.2 Indien de Koper de zaken vůůr het verwerven van het eigendom van deze zaken, bij normale bedrijfsprocessen gebruikt, of samenvoegt met enig(e) ander(e) product(en) tot nieuwe producten, worden deze laatsten beschouwd als eigendom van de Verkoper, tenzij in de nieuwe producten ook zaken zijn opgenomen waarop rechten van derden gelden. In het laatste geval zal het eigendomsrecht gelden in proportie tot de verkoopprijs van alle relevante zaken. De Verkoper zal op verzoek onmiddellijk de beschikking krijgen over de zaken of de nieuwe producten en mag deze bij normale bedrijfsprocessen, waaronder doorverkoop, gebruiken, zonder hiermee evenwel het recht te verliezen zijn schade te verhalen op de Koper.
 
14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Verkoper worden gewijzigd of aangevuld.
14.2 De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Verkoper of door een mailing aan Kopers. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.
 
15. Toepasselijke rechten en geschillen
15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Koper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Roermond tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een Kantonrechter bevoegd is.
 
 
 
 
   
Copyright © 2005 Electronica Team Powered by| Privacy verklaring